VŠEOBECNÉ ZÁVäZNÉ NARIADENIA :

Úradná tabuľa            Zmluvy,Faktúry,Objednávky          Verejné obstarávanie          Dokumenty a cenníky         VZN           Hospodárenie   Zápisnice

ROK 2024:

V ZASADY HOSPODARENIA A NAKLADANIA S MAJETKOM OBCE Brieštie - zverejnené dňa 17.12.2023.pdf
VZN č. 1 o dani z nehnuteľností a miestnych daniach - zverejenené dňa 17.12.2023.pdf
VZN č. 2 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady - zverejnené dňa 17.12.2023.pdf

RoK 2023:

Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 2 o miestnom poplatku za KO a drobné stavebné odpady - zverejnené dňa12.11.2023.pdf
Návrh - Všeobecne záväzné nariadenie č. 1 o dani z nehnuteľností a miestnych daniach - zverejnené dňa 12.11.2023.pdf

ROK 2022:

Dodatok č.1 k VZN o prenájme obecného majetku č. 6 - zverejnené dňa 22.4.2022.pdf
Návrh dodatok č. 1 k VZN o prenájme obecného majetku č.6 - zverejnené dňa 1.4.2022.pdf
VZN 1 2 2022 KO zverejnené dňa 14.12.2021.pdf
Návrh VZN o KO na rok 2022 - zverejnené dňa 12.11.2021.pdf

ROK 2021:

VZN O DANI Z NEHNUTEĽNOSTI, DANI ZA PSA.pdf
VZN KO 2020, O MIESTNOM POPLATKU ZA KOMUNÁLNE ODPADY.pdf
VZN O PRENÁJME OBECNÉHO MAJETKU.pdf