O OBCI :

Obec leží v severnej časti pohoria Žiar v úzko zarezanom údolí Briešťanského potoka. Nadmorská výška v strede obce je 600 m n. m. a v chotári 536 – 912 m n. m.

Hornatý povrch chotára tvoria druhohorné horniny (vápence, slieňovce, dolomity). Má rendziny a pararendziny. Rendziny sú dvojhorizontové A-C pôdy vyvinuté výlučne zo zvetralín pevných karbonátových hornín. Nesúvislé je zalesnený jedľobučinami, miestami smrečinami.

ERB OBCE BRIEŠTIE :

V modrom štíte dvoma zlatými , dole prekríženými ratolešťami  ovenčený, z troch strieborný,  nahor sa rozširujúcich stupňov vyrastajúci zlatý brest, prevýšený zlatou, prupurom podšitou, perlami a rubínmi zdobenou korunou.