DANE A POPLATKY :

Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty, daň za nevýherné hracie prístroje

POPIS SLUŽBY

Obec informuje verejnosť o dani z nehnuteľností

TYPY INFORMÁCIÍ:
  • Sadzby dane za daň z nehnuteľností
  • Popis vzniku/zániku/zmeny daňovej povinnosti
  • Detailné informácie k priznaniu k dani z nehnuteľností
  • Popis prípadných znížení daní
  • Zverejnené tlačivá