ÚZEMNÝ PLÁN OBCE BRIEŠTIE :

POPIS SLUŽBY

Obec schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu a jej záväzné časti vyhlasuje všeobecne záväzným nariadením. Obec zverejňuje záväzné časti územnoplánovacej dokumentácie v podobe textovej a grafickej časti.

Informovanosť o územnom pláne sa musí riadiť predpisom č.50/1976 Zb.

TYPY INFORMÁCIÍ:
 - územnoplánovacie podklady

            a) urbanistická štúdia,

            b) územný generel,

            c) územná prognóza,

            d) územno-technické podklady,

  • územnoplánovacia dokumentácia obce (územný plán obce),poprípade územnoplánovacia dokumentácia zóny              (územný plán zóny).